[ Naslovna ] [ Mail ] [ Bookmark ]

Hrvatski Hrvatski English English


Traži unutar stranice:
Upišite traženu
riječ i kliknite traži


[ Login ]
Sveueilište u Dubrovniku
Institut za more i priobalje

Kneza Damjana Jude 12, pp. 83
20000 Dubrovnik
Tel. 020 32 39 78, Fax: 020 32 38 72
dr. sc. Nenad Jasprica, ravnatelj
e-mail: nenad.jasprica@unidu.hr
Gordana Perak, tajnica
e-mail: gordana.perak@unidu.hr

• Naslovna • Kako nas pronaći • Povijest • Djelatnost • Projekti • Znanstvenici • Prostor • Akvarij • Botanički vrt • Poveznice • Telefonski imenik • Poslovnik o radu instituta • Publikacije u 2005 - 2006 • Publikacije u 2007 • Publikacije u 2008 • Publikacije u 2009 • Publikacije u 2010 • Publikacije u 2011 • Publikacije u 2012 • Publikacije u 2013 • Publikacije u 2014 • Publikacije u 2015 • Publikacije u 2016 • Publikacije u 2017 • Nagrada • Istraživački Brod "Baldo Kosić" • Obljetnica • Drugi o nama • Novosti • Arhiva • Kontakt
Galerije
• Akvarij - Dubrovnik • Botanički vrt - Otok Lokrum • Bilje iz dubrovačkog kraja • Otok Lokrum


ids 2008 International Diatom Symposium Dubrovnik


Poslovnik o radu

U skladu s člankom 65. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), člankom 37. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku koji je donesen 11. prosinca 2007. i Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku o imenovanju ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku od 30. svibnja 2008., ravnatelj Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, donosi

 

POSLOVNIK O RADU
Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

 

Polazna osnova

Senat Sveučilišta u Dubrovniku osnovao je 15. studenoga 2005. Institut za more i priobalje kao svoju znanstvenu sastavnicu. Taj Institut je pravni slijednik Biološkog zavoda i dubrovačkih laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, u sastavu kojega je akvarij u tvrđavi sv. Ivana i botanički vrt na Lokrumu. Institut nastavlja znanstvenoistraživačku tradiciju Biološkog instituta JAZU, koji je osnovan 1951. godine u Dubrovniku, od 1977. godine bio je uključen u sastav Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita kao Biološki zavod, te je od 1993. godine do 31. prosinca 2005. djelovao u Dubrovniku kao Laboratorij za ekologiju planktona i Laboratorij za ekologiju i uzgoj morskih organizama Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Članak 1.

Institut za more i priobalje (dalje: Institut) je sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku. Osnovan je radi obavljanja znanstvene i stručne djelatnosti u znanstvenom području prirodnih znanosti u cilju znanstvenoga, kulturnog, obrazovnog i gospodarskog napretka regije i Republike Hrvatske. Program znanstvenih istraživanja sastoji se od ugovorenih znanstvenoistraživačkih projekata i programa kontinuirane znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Institut obavlja svoju djelatnost pod imenom Sveučilišta u Dubrovniku.

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama Institut za more i priobalje upotrebljava i prijevod imena na engleskom jeziku, koji glasi: University of Dubrovnik - Institute for Marine and Coastal Research.

Institut nije pravna osoba, pa se njegova djelatnost temelji na pravima i obvezama Sveučilišta.

Članak 2.

Institut se nalazi u Dubrovniku, Kneza Damjana Jude 12.

Djelatnost mu se očituje u temeljnom i primijenjenom istraživanju prirodoslovnih karakteristika Jadranskoga mora i priobalja, novom znanstvenom istraživanju strukture i procesa u ekosustavu, korištenju i interpretaciji znanstvenih informacija za potrebe razvitka, unapređenju suradnje istraživača sa sličnim interesima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, obrazovanju i kulturnoj djelatnosti, te pružanju stručnih usluga zainteresiranim korisnicima.

Institut, u skladu s razvojem znanosti i s gospodarskim prilikama, razvija i druge djelatnosti, kao što su: monitoring živih bogatstava u moru i na kopnu, monitoring kvalitete mora, eksperimentalni uzgoj biljnih i životinjskih vrsta poradi fundamentalnih spoznaja i provjera odvijanja prirodnih procesa, održavanje i popularizacija akvarija, održavanje i popularizaciju botaničkog vrta, formiranje znanstvenih i stručnih zbirka, te organiziranje tečajeva i predavanja koja su po svojoj prirodi u svezi s njegovom temeljnom djelatnošću.

Institut posjeduje vlastitu opremu, vozni i plovni park.

Radna mjesta u Institutu uređuju se Pravilnikom o radnim mjestima Instituta.

Znanstvenici i suradnici Instituta mogu sudjelovati u provedbi nastave na Sveučilištu.

 

I. TIJELA INSTITUTA

 

Članak 3.

Institut ima:

 1. ravnatelja,
 2. znanstveno vijeće.

 

Članak 4.

Osim poslova iz članka 42. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:

 1. Senatu podnosi akte Instituta,
 2. organizira i vodi cjelokupan rad Instituta,
 3. osigurava uvjete za nesmetano provođenje djelatnosti u skladu s aktima Instituta,
 4. provodi odluke Senata Sveučilišta i Znanstvenog vijeća Instituta,
 5. podnosi rektoru i Senatu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 6. predlaže rektoru i Senatu zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenih u skladu sa zakonom,
 7. predlaže znanstvenom vijeću investicije na Institutu i pokretanje postupka za izbor u znanstvena zvanja,
 8. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta.

 

Članak 5.

U odsutnosti ravnatelja sva njegova prava, obveze i dužnosti preuzima znanstvenik Instituta kojega on odredi uz suglasnost rektora.

 

Članak 6.

Znanstveno vijeće je stručno vijeće Instituta.

Znanstveno vijeće Instituta čine svi znanstvenici Instituta izabrani u odgovarajuća znanstvena zvanja (znanstveni suradnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni savjetnici), jedan predstavnik osoba izabranih u suradnička zvanja (asistent ili viši asistent) i jedan predstavnik izabran u stručna zvanja (stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik) Instituta.

Znanstveno vijeće Instituta pravovaljano raspravlja i odlučuje kad je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja njegovih članova.

Znanstveno vijeće Instituta donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova.

Članak 7.

Znanstveno vijeće:

 1. utvrđuje i provodi znanstvenu i stručnu strategiju Instituta,
 2. raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima,
 3. provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja i izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta kad je Institut za to ovlašten,
 4. daje ravnatelju Instituta mišljenje i prijedloge o ostvarivanju uvjeta za razvoj znanstvenoistraživačke djelatnosti,
 5. predlaže raspisivanje natječaja za radna mjesta znanstvenika i istraživača,
 6. donosi Poslovnik o radu stručnog vijeća Instituta,
 7. donosi Pravilnik o radnim mjestima u Institutu uz prethodnu suglasnost Senata,
 8. brine o razvoju znanstvenog podmlatka,
 9. pokreće izbor ravnatelja tajnim glasovanjem,
 10. podnosi ravnatelju prijedlog suglasnosti za natječaj za prijavu projekata,
 11. na prijedlog ravnatelja imenuje voditelje laboratorija,
 12. donosi odluke o sudjelovanju u izradbi studija i podloga, te monitoringa,
 13. donosi odluke o financijskim ulaganjima u laboratorije, akvariju i botaničkom vrtu,
 14. donosi odluke o raspodjeli sredstava koje ostvaruje akvarij,
 15. obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

 

Članak 8.

Znanstveno vijeće Instituta obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Znanstvenim vijećem predsjedava ravnatelj Instituta.

Na sjednicama Znanstvenog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik se čuva u pismohrani Instituta i rektoratu Sveučilišta.

Članak 9.

Znanstveno vijeće može imenovati povjerenstvo radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihovog rada određuje se odlukom o imenovanju.

Članak 10.

Radi obavljanja djelatnosti iz članka 36. Statuta Sveučilišta u Institutu se organiziraju ustrojbene jedinice:

 1. Laboratorij za oceanologiju,
 2. Laboratorij za ekologiju planktona i populacijsku genetiku,
 3. Laboratorij za ekologiju, uzgoj morskih organizama i akvaristiku,
 4. Laboratorij za floru i faunu kopna.

 

Članak 11.

1. Laboratorij za oceanologiju čine:
znanstveno i stručno osoblje, prostor i oprema za izučavanje problematike obalnih i otvorenih morskih područja.

2. Laboratorij za ekologiju planktona i populacijsku genetiku čine:
znanstveno i stručno osoblje, prostor i oprema za izučavanje bioloških, ekoloških i genetičkih osobitosti morske flore i faune.

3. Laboratorij za ekologiju, uzgoj morskih organizama i akvaristiku čine:
znanstveno i stručno osoblje, prostor i oprema za izučavanje ekologije i uzgoja morskih organizama, održavanje i unaprjeđenje akvarijskih živih vrsta, akvarij, te drugi eksperimentalni uzgoj organizama za potrebe znanstvenih i stručnih radova.

4. Laboratorij za floru i faunu kopna čine:
znanstveno i stručno osoblje, prostor i oprema za izučavanje bioloških i ekoloških osobitosti flore i faune na kopnu, botanički vrt na Lokrumu, te uzgoja mediteranskih i submediteranskih biljnih vrsta u botaničkom vrtu na otoku Lokrumu.

Članak 12.

Na čelu laboratorija nalazi se voditelj.

Voditelja laboratorija, na prijedlog ravnatelja, bira znanstveno vijeće Instituta.

Voditelj laboratorija:

 1. organizira rad u laboratoriju/akvariju,
 2. brine o kadru i opremi,
 3. predlaže ravnatelju mjere za poboljšanje uvjeta rada u laboratoriju/akvariju,
 4. koordinira znanstveni i stručni rad s voditeljima projekata.

 

Voditelj laboratorija je za svoj rad odgovoran ravnatelju.

 

II. DJELATNICI INSTITUTA

Članak 13.

Instutut ima:

 1. znanstvenike – osobe izabrane u odgovarajuća znanstvena zvanja (znanstveni savjetnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni suradnici),
 2. suradnike (više asistente, asistente i znanstvene novake u suradničkom zvanju asistenta)
 3. stručne savjetnike, više stručne suradnike i stručne suradnike – koji na odgovarajućim radnim mjestima rade stručne poslove vezane za znanstvena istraživanja,
 4. ostale djelatnike.

 

III. NAČIN FINANCIRANJA INSTITUTA

Članak 14.

Financiranje Instituta provodi se iz državnog proračuna i vlastitom aktivnošću sukladno zakonu, na zakonima utemeljenim podzakonskim propisima, Statutu Sveučilišta u Dubrovniku i općim aktima Sveučilišta kojima se uređuje pitanje financiranja sveučilišnih sastavnica.

 

 

IV. JAVNOST RADA INSTITUTA

Članak 15.

Rad Instituta je javan.

O svom radu Institut sastavlja i podnosi izvješće Senatu Sveučilišta.

Institut može obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti iz svoga djelokruga rada.

Za obavještavanje javnosti Institut može izdavati periodične publikacije.

 

V. POSLOVNA TAJNA

Članak 16.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Instituta i Sveučilišta ili štetilo poslovnom ugledu ili interesu i ugledu uposlenih.

Članak 17.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

Članak 18.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta.

Dubrovnik, 27. ožujka 2009.

 

Ravnatelj
Prof. dr. sc. Nenad JaspricaAnketa
Azerbajdžan, država u jugozapadnoj Aziji, ne graniči s:
Iranom
Armenijom
Gruzijom
Rusijom
Turskom


Vidi rezultat
Version 2.03
Rješenje iz prošle ankete je:
Medjunarodni dan biološke raznolikosti kojeg su proglasili Ujedinjeni narodi 1993. obilježava se svake godine 22. svibnja.


Preuzimanje PDF radova